Bývalý kostelík Stětí sv. Jana Křtitele

270

Byl postaven jako dvoulodní objekt v průběhu 14. století (asi 1380). V době pohusitské byl v neutěšeném stavu, sloužil i k jiným účelům. Roku 1654 při budování barokní vojenské pevnosti byl z obou stran zkrácen, byly sníženy boční stěny, byl zřízen nový nižší strop ve formě klenby a postupně zvenku zasypán. V roce 1764 byla na severní straně přistavena sakristie a v témže roce byla postavena před pevnostní zdí kaple P. Marie ( pro umístění sochy P. Marie šancovské) s průchodem do kostelíka. 

Kostelík Stětí sv. Jana Křtitele sestává ze dvou prostor skrytých v násypu barokní fortifikace, volné zůstalo pouze průčelí v cihelné pevnostní stěně. Nadpraží vchodu a dvou oken tvoří segmentové záklenky. Interiér svatyně je obdélníkového půdorysu s mělkým trojbokým závěrem, dělený čtyřmi pilíři na tři lodě. Sloupy nesou křížové klenby, přecházející na západní straně do pětibokých výsečí. V šikmých stěnách presbytáře jsou konchou zaklenuté niky. V samém závěru je obdélníková nika pro umístění oltáře. Pod severovýchodní částí prostoru je umístěna kobka zaklenutá valenou klenbou eliptického průřezu s trojúhelníkovými a pětibokými výsečemi.

Před kostelem, jenž byl od svého vzniku farním, bylo původně náměstí s radnicí a masnými krámy.

V současné době probíhala oprava interiérů, oprava byla dokončena v závěru roku 2013. Objekt je ve správě NKP Vyšehrad.