Kanovnické rezidence

179

Objekty čp. 81 a 82 v ulici K Rotundě 6 a 8, jsou řešeny jako dvojdům. Společná průčelí je patrové, desetiosé. Trojice krajních oken po obou stranách tvoří ploché risality zdůrazněné omítkovým pásováním. V levém risalitu ve třetí ose je umístěn vchod čp. 82 v obdélném stuhovém ostění. Vstup do čp. 81 je umístěn ve střední ose pravého risalitu. Je obdélný bez ostění. Patro odděluje patrová a průběžná podokenní římsa. Okna prvního patra chrání rovné římsy. V patře mezi pátou a šestou osou je vyhloubena nika, v níž je umístěna socha sv. Josefa. Na soklu sochy je osazen znak Vyšehradské kapituly. Hlavní římsa je profilovaná, střecha valbová. Prostory přízemí jsou zaklenuty segmentovými klenbami na eliptických pasech. Schodiště je pilířové, tříramenné, patro plochostropé. Sklep umístěný pod levými dvěma osami je zaklenut rovněž segmentovými klenbami. Uvnitř zalomeného schodiště ve 2. podlaží je umístěno sádrové modeleto horní části pomníku Slavína ( Génius vlasti ) z vyšehradského hřbitova od sochaře Josefa Maudra. Zde byl také umístěn kovaný kříž z barokního průčelí baziliky sv. Petra a Pavla než byl přemístěn k památníku obětí totalitních režimů na vyšehradském hřbitově v roce 2003.

Objekt byl vybudován v letech 1848-1849 podle návrhu stavitele J. Ripoty pro Vyšehradskou kapitulu.

Klasicistní dvojdům tvoří architektonický celek s čp. 100 a 91-92.

V minulém desetiletí byly v podkroví objektu zřízeny další místnosti.