Nešpory s instalací nového kanovníka Davida Vopřady 29.6.2015

DSC00123

Na oltáři byl připraven evangeliář a dokumenty o instalaci kanovníka. V presbytáři byla na menze položena červená mozzeta, biret a historická insignie s řetězem vyšehradských kanovníků z konce 19. století.

V 16.30 vyšel ze sakristie průvod ministrantů, členů pražského spolku Vltavan s praporem, členů Maltézského řádu, kněží a kanovníků Vyšehradské kapituly, jako poslední šel probošt Mons. Aleš Opatrný, za zpěvu hymnu z nešpor o apoštolech sv. Petru a sv. Pavlovi. Kanovníci a kněží se odebrali do stall ( chórových lavic ), probošt kapituly zůstal stát u sedes před katedrou. Nový kanovník Dr. Vopřada zůstal stát před stallami.

Probošt Mons. Aleš Opatrný zahájil nešpory a přivítal přítomné. Děkan kapituly Mons. Tomáš Holub představil nového kanovníka Dr. Davida Vopřadu, který je knězem královéhradecké diecéze, narodil se v roce 1978, kněžské svěcení přijal v roce 2004. Studium teologie absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Papežské lateránské univerzitě. Doktorát teologie a patristických věd získal na Patristickém institutu Augustinianum v Římě prací o sv. Ambroži Milánském. V současné době působí jako odborný asistent a fakultní kaplan teologické UK v Praze a pastoračně vypomáhá ve farnosti sv. Filipa a Jakuba v Praze – Hlubočepech.

Probošt poté požádal kanovníka penitenciáře dr. Prokopa Brože, aby přečetl prohlášení o jmenování nového kanovníka. Potom společně přešli k menze oltáře, kde byl položen evangeliář a příslušné dokumenty. Probošt vyzval Dr. Vopřadu ke složení Vyznání víry a přísahy. Nový kanovník přednesl Vyznání víry a poté s rukou položenou na evangeliáři složil přísahu a podepsal dokumenty, což učinil i probošt kapituly. Probošt se potom vrátil zpět ke katedře, doprovázen novým kanovníkem a členy kapituly. Probošt Mons. Opatrný potom pronesl instalační formuli, s pomocí kanovníka Jana Kotase oblékl novému kanovníku mozzetu, předal signum s řetězem, biret a pozdravil se s ním . S pozdravením  také následovali ostatní kanovníci. Probošt uvedl nového kanovníka na jeho místo v chóru. Potom vyzval k modlitbě žalmů. Kantoři v chórových lavicích vedly recitací psalmelodie, chóry se střídaly. Zazněl sborový zpěv pod vedením kanovníka Dr. Prokopa Brože.

Po přímluvách zazněla modlitba Páně „Otče náš“ a závěrečná modlitba. Děkan kapituly Mons. Holub a farář P. Kotas blahopřáli Dr. Vopřadovi a předali mu kytici. Nový kanovník na vyzvání probošta kapituly udělil požehnání všem shromážděným v bazilice. Na závěr zazněla píseň „Hospodine ulituj nás“, průvod se odebral k postrannímu oltáři Vyšehradské madony, kde Dr. David Vopřada v doprovodu J. Kotase zažehl svíci a položil květiny před obraz P. Marie dešťové.

Slavnostní mše svatá následovala .

V 18. hodin začala ve zcela zaplněné bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě slavnostní mše svatá na počest svátku obou apoštolů. Mši svatou celebroval probošt kapituly Mons. Aleš Opatrný, který měl také promluvu.

Po mši svaté následovalo setkání členů kapituly s farníky a hosty ve Vratislavově sále Nového děkanství, kde byl pronesen slavnostní přípitek na počest nového kanovníka a podáváno malé občerstvení.

Text a fotografie : Karel Lojka ……………….

Pro zobrazení snímků klikněte na nadpis „Nešpory a instalace …“   ………………